Maatwerk zakelijke voorwaarden bedrijfsleven

Algemene voorwaarden bedrijfsleven/zakelijke opdrachten.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Volksuniversiteit Breda alsmede alle met Volksuniversiteit Breda afgesloten overeenkomsten, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In deze voorwaarden dient ‘Volksuniversiteit Breda’ telkens gelezen te worden als ‘Stichting Nuts Volksuniversiteit de Brede A en omgeving en de ter uitvoering van de overeenkomst door de Stichting Nuts Volksuniversiteit de Breda A ingeschakelde derden’.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2: Wederzijdse verplichting

2.1 Offertes van Volksuniversiteit Breda zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Volksuniversiteit Breda zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet naar een resultaatverplichting, waarbij Volksuniversiteit Breda gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, na te komen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Volksuniversiteit Breda voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.

2.3 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van de medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.


Artikel 3: Uitvoering opdracht en personeel

3.1 Volksuniversiteit Breda bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

3.2 In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.

3.3 Volksuniversiteit Breda kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Volksuniversiteit Breda plaatsvinden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of Volksuniversiteit Breda, geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3.4 Een Opdrachtgever zal binnen een periode van 12 maanden vanaf het tijdstip van beëindiging van de opdracht of enige verlenging daarvan geen docent/trainer, dat – in welke hoedanigheid dan ook – werkzaam is voor Volksuniversiteit Breda en bij de uitvoering van zodanige opdracht betrokken was, werkzaamheden voor zich laten verrichten, onverschillig of zulks geschiedt op basis van arbeidsovereenkomst of anderszins, noch anderszins binnen genoemde periode met de docent/trainer in zakelijke betrekking treden, alles behoudens uitdrukkelijke toestemming van Volksuniversiteit Breda.


Artikel 4: Tarieven van maatwerk trajecten

4.1 Het is Volksuniversiteit Breda toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

4 2 Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van Volksuniversiteit Breda in het kader van de opdracht kunnen door Volksuniversiteit Breda aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.


Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1 Volksuniversiteit Breda factureert opdrachtgever op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door opdrachtgever. Eventuele bijkomende kosten en/of verrekeningen, factureert Volksuniversiteit Breda achteraf middels een slotfactuur.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan Volksuniversiteit Breda met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van Volksuniversiteit Breda voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 6: Wijziging van de opdracht van maatwerktrajecten

6.1 Volksuniversiteit Breda behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van de opdracht te herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.2 Indien de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Volksuniversiteit Breda de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.


Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht van maatwerktrajecten

7.1 Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden, kan de overeenkomst – onder voorbehoud van alle rechten en weren – met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.

7.2 In geval van het verzorgen van opleidingen, workshops, conferenties en studiedagen, behoudt Volksuniversiteit Breda zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dat uitsluitend ter beoordeling van Volksuniversiteit Breda is, de overeenkomst onder restitutie van de reeds betaalde bedragen te ontbinden.


Artikel 8: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

8.1 Bij annulering of wijziging binnen twee maanden vóór de eigenlijke aanvang van de opdracht, worden alle daadwerkelijke door Volksuniversiteit Breda gemaakte en door Volksuniversiteit Breda te specificeren kosten aan opdrachtgever gefactureerd.

8.2 Indien voor deelname door Volksuniversiteit Breda kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord, worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan Volksuniversiteit Breda worden berekend aan opdrachtgever gefactureerd.

8.3 Alle onder dit artikel 8 genoemde bedragen zijn exclusief btw.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Volksuniversiteit Breda is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Volksuniversiteit Breda geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door Volksuniversiteit Breda bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

9.2 Volksuniversiteit Breda is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Volksuniversiteit Breda voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart Volksuniversiteit Breda voor aanspraken van derden.

9.4 Bij uitvoering van de opdracht is Volksuniversiteit Breda niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

9.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

9.6 Volksuniversiteit Breda heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie.


Artikel 10: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

10.1 Volksuniversiteit Breda is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. Volksuniversiteit Breda zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Volksuniversiteit Breda aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Volksuniversiteit Breda, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

10.2 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door Volksuniversiteit Breda aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van Volksuniversiteit Breda. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via Volksuniversiteit Breda verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Volksuniversiteit Breda.

10.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever staat ervoor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Volksuniversiteit Breda wordt aan Volksuniversiteit Breda toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Volksuniversiteit Breda uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. Volksuniversiteit Breda zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet bescherming persoonsgegevens voorstaat.


Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op werken bij de uitvoering van de overeenkomst door Volksuniversiteit Breda gemaakt berust bij Volksuniversiteit Breda.

11.2 Volksuniversiteit Breda is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.


Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Volksuniversiteit Breda waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan een klachtencommissie bestaande uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens Volksuniversiteit Breda en een lid aan te wijzen door deze twee leden gezamenlijk. Uitspraken van deze geschillencommissie zijn bindend.